Vloge in obrazci

Predlog za pridobitev statusa učenca 23/24

Spoštovani,

na osnovi PRAVIL OSNOVNE ŠOLE GRADEC O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

sprejemamo predloge z obveznimi prilogami za pridobitev statusov do srede, 20. 9. 2023, do konca razredne ure osebno v tajništvu šole ali poslane po pošti (velja poštni žig) na naslov:

OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija, s pripisom “Predlog za pridobitev statusa  učenca 23/24”

Predlog za pridobitev statusa učenca 23/24

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (od 30.8.2019)

Učbeniški sklad

V priponkah se nahaja seznam potrebščin in učbenikov za šolsko leto 2024-25.
Obvestilo učbeniškega sklada

MATIČNA ŠOLA

POŠ HOTIČ

POŠ KRESNICE

POŠ VAČE

POŠ JEVNICA

Nameni dohodnino v šolski sklad

NAMENITEV DO 0,3 % DOHODNINE V NAŠ ŠOLSKI SKLAD

DAVČNA ŠTEVILKA OŠ GRADEC: 42070651

Šolski sklad Osnovne šole Gradec s spremembo Zakona o dohodnini in Zakona o financiranju vzgojno-izobraževalnih institucij z letom 2022 ponovno dobil možnost namenitve dela dohodnine, in sicer do višine 0,3 % vaše dohodnine.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1 % pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije ipd).

V preteklih letih, ko smo donacije prejemali preko SKLADA 05, smo z Vašo pomočjo zelo uspešno oplemenitili naš šolski sklad in uspešno financirali dejavnosti ter potrebe učencev Osnovne šole Gradec, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.  Sredstva iz šolskega sklada se pridobivajo na več načinov, namenitev dela dohodnine je med pomembnejšimi v višini prejetih sredstev. Sredstva se nato porabljajo po pomembnosti :

  • POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM
  • POMOČ NADARJENIM UČENCEM (tekmovanje, prevozi)
  • SOFINACIRANJE IZLETOV, TABOROV, ŠOL V NARAVI
  • PREVOZI (ZD, predstave, športni dnevi)
  • SOFINANCIRANJE ŠOLSKIH PROJEKTOV

OBRAZEC DOHODNINE

Trudimo se, da bi imeli vsi otroci enake možnosti in da bi bili čim manj prikrajšani.

V kolikor nam namenite svoj del dohodnine, to za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, naš sklad pa lahko zelo obogatite z Vašim prispevkom.

Obrazec, s katerim nam namenite del dohodnine, se nahaja TUKAJ. Na obrazec napišete Vaše ime, davčno številko in e-mail naslov/telefonsko številko ter željen odstotek namenjene dohodnine (0,1 %, 0,2 % ali 0,3 %). Obrazec naj nato vaš otrok vrne razredničarki. Na šoli bomo poskrbeli, da bodo obrazci poslani na pristojen davčni urad.

Do obrazca lahko enostavno dostopate tudi preko spletne strani na FURS-u, kjer boste našli še več informacij, in sicer na internetni strani : https://www.gov.si/novice/2022-11-21-donacije-dohodnine-solskemu-skladu-in-skladu-vrtca/ . Na tem spletnem naslovu lahko oddate obrazec tudi elektronsko preko portala eDavki, pri čemer vpišete pod »naziv upravičenca« davčno številko : 42070651 . Dodatna navodila za izpolnjevanje obrazca so objavljena na TUKAJ.

POMEMBNO: Obrazec je potrebno poslati na pristojni davčni urad najkasneje do 31. 12. 2022 (če želite, da velja že za leto 2022) in velja do preklica.

Za Vašo pomoč se Vam najlepše zahvaljujemo v imenu vseh otrok, ki jim bodo Vaši prispevki pomagali in v imenu upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec.

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov
Dostopnost