Naša šola

OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni
proces, varno okolje, prijetno in ustvarjalno
ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika,
kar ob sodelovanju vseh udeležencev omogoča prepoznavnost
šole in primerljivost v slovenskem in evropskem
prostoru.

OŠ GRADEC JE ŠOLA ODGOVORNIH UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV.

Spoštovani učenke in učenci, starši ter kolegi učitelji,

novo šolsko leto začenjamo z nekaj več izkušnjami, povezanimi s spopadanjem z zdravstvenimi ukrepi, s katerimi sebe in drug drugega ščitimo pred okužbami, a še vedno s precej neznankami glede scenarija, po katerem bomo izvajali vzgojno-izobraževalno delo.

Brez dvoma nas bodo znaten del šolskega leta spremljali zaščitne obrazne maske, temeljito umivanje rok, zračenje prostorov in omejeni socialni stiki. Se bomo pa zelo trudili narediti vse, kar je v naši moči, da bi pouk uspeli izvajati v šoli in da bi bilo poučevanje na daljavo le izjema, ki se je bomo poslužili ob odhodu oddelka v karanteno zaradi visokorizičnega stika s potrjeno okuženim.

V preteklem šolskem letu smo se izurili v sestankovanju preko videokonferenc; pridobljene veščine bomo v letošnjem šolskem letu uporabljali pri nekaterih sestankih zaposlenih, saj bomo na ta način prihranili čas in se izognili vožnji s podružnic na matično šolo;  tudi nekaj govorilnih ur bomo izpeljali na daljavo ter tako vsaj delno razbremenili časovne stiske tudi starše naših učencev.

Želim si, da bi vzdrževali učinkovito komunikacijo; v primeru kakršnihkoli vprašanj nas lahko vedno bodisi pokličite po telefonu bodisi nam pišete na naše elektronske naslove. Vse aktualne in pomembne informacije so objavljene na šolski spletni strani. Poleg omenjenega pa pričakujem, da boste koristno uporabljali tudi šolski rokovnik ter skrbno prebrali Vzgojni načrt Osnovne šole Gradec in ga med šolskim letom upoštevali. Vzgojni načrt bomo v tem šolskem letu ponovno prenovili in zapisali na način, ki bo skladen z našimi aktualnimi vzgojnimi prizadevanji.

Osnovna šola Gradec v prvi vrsti nudi prostor vzgoji in izobraževanju. Kot ravnatelj si prizadevam, da se učenci, starši, učitelji ter ostali zaposleni počutite sprejete, da je delovna klima ustvarjalna, zaposleni na OŠ Gradec pa za delo motivirani in pri delu uspešni.

Na Osnovni šoli Gradec ponujamo učencem širok izbor izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti, krožkov, projektov, kjer naj bi vsakdo našel zase tisto nekaj več, kar ga bodisi bogati bodisi veseli, in kjer bi še uspešneje napredoval v svojem razvoju.

Trudil se bom, da bo učenec, ki zaključi Osnovno šolo Gradec, prepoznan po trajnosti, uporabnosti in prenosljivosti znanja, po delovnih navadah, državljanskih in osebnih vrednotah.

Želim Vam zdravo, uspešno in novih znanj, veščin ter kompetenc polno šolsko leto 2021/2022.

 

Damjan Štrus, ravnatelj

oCelotno besedilo Pravil o šolski prehrani OŠ Gradec (sprejeto 30. 9. 2019) je dostopno TUKAJ.

PRIJAVA NA POSAMEZNE OBROKE

Starši otroka prijavijo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu (obrazec najdete na naši spletni strani). Vse spremembe v zvezi s prijavo na prehrano med šolskim letom so dolžni sporočati starši.

Za učence imamo organizirane štiri obroke: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Priporočeno je, da ima učenec v šoli vsaj en obrok dnevno. Vsi učenci imajo možnost, da se naročijo na kosilo. Učencem v podaljšanjem bivanju po 15. uri nudimo tudi popoldansko malico. Zajtrk je namenjen učencem 1. triade, ki obiskujejo jutranje varstvo.

CENIK prehrane najdete TUKAJ.

Plačilo lahko opravite: 

V kolikor imate na šoli več otrok, vam na vašo željo lahko izdamo združen račun. V tem primeru dobite za vsakega otroka posebej specificiran račun, plačate pa en znesek.

 

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Starši učenca so dolžni v primeru odsotnosti učenca prehrano pravočasno odjaviti. Odjava obrokov poteka preko aplikacije Lopolis.

Izjemoma lahko prehrano odjavite na elektronski naslov: racunovodstvo@osgradec.si  ali telefonsko številko: 01/ 897 33 04.

Učenci, ki so upravičeni do subvencionirane prerane, imajo pravico do subvencije prehrane za prvi dan odsotnosti, če zaradi bolezni oz. zaradi izrednih okoliščin ne morejo pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka. (v vsakem primeru morajo starši javiti odsotnost).

V kolikor malica ni odjavljena, starši plačajo polno ceno malice (9. člen Zakona o šolski prehrani).

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih dejavnostih šole (CŠOD, ZŠVN, LŠVN …), odjavi šola.

Za pravočasno odjavo prehrane velja, če starši odjavijo obroke do 10. ure za naslednji delovni dan. Če obrok ni bil pravočasno odjavljen in bi želeli za prvi dan odsotnosti obrok prevzeti v šoli, morate to sporočiti do 8.00 zjutraj na tel. 01 897 33 05. Kosilo se prevzame v centralni kuhinji med 13.00 in 13.30. uro.  

V izogib nesporazumom v zvezi s plačevanjem stroškov prehrane starše prosimo, da upoštevajo ta navodila.

Dodatne informacije o prijavi in odjavi na šolsko prehrano, subvencijah za malico in kosilo se dobijo v računovodstvu šole, pri Bernardi Kanduč.

 

DIETNA PREHRANA

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih zmožnosti ter finančnih sredstev, ki jih predpisuje Zakon o šolski prehrani. Šola pripravlja dietne obroke za malico in kosila. 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi:

–         dogovora z organizatorjem šolske prehrane,

–         ter s potrdilom zdravnika specialista in s strani stroke predpisanih navodil oz. jedilnika.

Za vsako naslednje šolsko leto je potrebno v septembru predložiti novo zdravniško potrdilo, izjema so trajne bolezni.

Za prijavo diete morajo starši oz skrbniki izpolniti obrazec, ki ga oddajo v računovodstvo matične šole.

Obrazce glede dietne prehrane najdete v zavihku Vloge in obrazci

Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Gradec

Celotno besedilo Zakona o šolski prehrani je dostopno na naslovu: http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596.

 

LOKALNI DOBAVITELJI

Šola se tudi na prehranskem področju v okviru Zdrave šole zavzema za trajnostni razvoj oz. sodeluje z lokalnimi dobavitelji, ki nam dnevno zagotavljajo lokalno (integrirano in biološko) pridelana živila in pridelke.

NAŠI LOKALNI DOBAVITELJI oz. dobavitelji z ekološko in integrirano hrano

MLEKO in mlečni izdelki:

 • Kmetija Zajc Litija
 • Kmetija Kukovica Litija
 • Kmetija Ključevšek Radeče
 • Mlekarna KREPKO Logatec

MESO in mesni izdelki:

 • Mesarija Frtica Litija
 • Farme Ihan Ihan

KRUH in pekovsko pecivo:

 • Pekarna Deveta vas (Victa Activius) Polzela

SADJE in ZELENJAVA

 • Sadjarstvo Valenčak Artiče
 • Kmetija Kostevc- Hribar Zalog
 • Sadjarstvo Kraševec Litija
 • Kmetija Tomšič Litija
 • Kmetija Črv Ajdovščina
 • Kmetija Mavrič Aleksij Kojsko
 • Kmetija Koren Zidani most
 • Kmetija Smrekar

Drugi izdelki

 • Oljka Plus Ljubljana
 • Amarant Jevnica
 • Čebelarstvo Dremelj
 • Kmetija PRI BOLTJAN Vače

Sodelujemo tudi z dvema zadrugama;

 • Zadruga Koreninica Stična
 • KGZ Litija
 • Center za razvoj podeželja LAS SRCE SLOVENIJE 

Matična šola

Prevozi v šolo
ponedeljek, torek, četrtek, petek sreda
Senožeti— Ribče— OŠ Gradec 7.25 7.00
Kresnice— OŠ Gradec 7.25 7.00
Sava—OŠ Gradec 7.00 7.00
Konj—Boltija—OŠ Gradec 7.35 7.05
Povratek
OŠ Gradec—Hotič— Jesenje—Kresnice— Senožeti 12.45, 13.35, 14.25
OŠ Gradec— Boltija— Konj 12.40, 13.30
OŠ Gradec—Ponoviče—Sava 14.20

POŠ Vače

Prevozi v šolo
neparni mesec parni mesec
Cirkuše 13—Cirkuše—Potok—Vače 6.25 6.50
Široka Set—Podbukovje—Laze—Vače 6.40 7.10
Strnica– Zg. Gora—Vače 7.12 6.25
Tolsti Vrh—Ržišče—Vače* 6.33 6.33
Vrtača—Slivna—Vače 7.19 6.45
Povratek
neparni mesec parni mesec
Vače—Laze—Podbukovje—Široka Set 14.10 14.10
Vače—Slivna—Mala Sela—Vrtače 14.10 14.25
Vače—Ržišče—Boltija—Tolsti Vrh 14.45 14.10

*Ob sredah zjutraj gre kombi na liniji (Tolsti Vrh, Boltija, Ržišče) 5 minut prej. Učenci so o tem obveščeni.

POŠ Kresnice

Prevozi v šolo
ponedeljek, torek, četrtek, petek sreda
Golišče—Kresniški Vrh— Kresnice 6.50 6.25
Sp. Kresniški Vrh—Kresnice 7.10 7.10
Povratek
Kresnice– Kresniški Vrh—Golišče 14.30

POŠ Jevnica

Prevozi v šolo
ponedeljek, torek, četrtek, petek sreda
Golišče—Jevnica 7.25  7.00
Kresniške Poljane—Jevnica 7.45 7.20
Povratek
Jevnica—Kresniške Poljane 13.30
Jevnica—Zgornja Jevnica 13.40
Jevnica—Golišče 14.00

POŠ Hotič

Prevozi v šolo
ponedeljek, torek, četrtek, petek sreda
Kurja vas— Sp. Hotič —Zg. Hotič 6.58 7.05
Bitiče—Zg. Hotič 7.08 7.18
Jesenje– Zgornji Hotič 7.45 7.50
Vernek—Ribče- Zgornji Hotič 7.25 7.33
Povratek
Zgornji Hotič—Bitiče—Sp. Hotič—Kurja vas 15.00
Zgornji Hotič—Jesenje 15.00
Zgornji Hotič—Ribče—Vernek 15.00

RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI Kaj so izbirni predmeti?

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8., in 9. razreda izvajati tudi pouk izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so način prilagajanja programa osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Omogočajo učencem, da razvijajo svoja močna področja. Za izbirne predmete veljajo enaka določila kot za redne predmete: potrjen učni načrt, usposobljeni učitelji. Izbirni predmeti so obvezni in ocenjeni.

Kako učenec izbere predmete?

Učenci v 7., 8. in 9. razredu izberejo dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši. Posameznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura na teden (35 ur letno oz. 32 ur v 9. razredu), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri tedensko (70 ur letno). Posamezen izbirni predmet lahko učenec izbere samo enkrat od 7. do 9. razreda (npr. izbirni predmet izbrani šport se lahko izbere samo enkrat ne glede na vrsto športa). Če se zaradi premajhnega števila prijav posameznega izbirnega predmeta ne bo izvajalo, bomo upoštevali učenčevo rezervno izbiro oz. se bomo z učencem dogovorili o nadomestni izbiri. Zaradi organizacije pouka prosimo, da upoštevate tudi naša priporočila o izbiri predmetov glede na razred.

Pouk izbirnih predmetov in ocenjevanje

Izbirni predmeti so obvezni del pouka. Če učenec ne obiskuje izbranega izbirnega predmeta, dobi neopravičeno uro. Pouk posameznega izbirnega predmeta je na urniku eno uro tedensko, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri tedensko. Nekatere vsebine (npr. šport) se lahko izvajajo tudi strnjeno zunaj rednega urnika. Izbirni predmeti se izvajajo do predvidene realizacije, ocenjuje se jih s številčnimi ocenami od 1 do 5. Ocene se vpiše v spričevalo. V primeru, da je učenec ob zaključku šolskega leta ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le eno uro tedensko. Starši vložijo do 20. junija na šolo pisno vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih. V vlogi navedejo, katero vrsto oprostitve želijo (v celoti, eno uro tedensko). O oprostitvi odloči ravnatelj. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. Po vpisu v glasbeno šolo predložijo še potrdilo o vpisu v glasbeno šolo.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenec ima v začetku šolskega leta (ob predhodnem dogovoru z učiteljem, ki izvaja izbirni predmet) mesec dni časa za spremembo oz. popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko le v tiste skupine, ki še niso zasedene in so časovno usklajene z urnikom učenca. Učencem in njihovim staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku in da izberejo tiste predmete, ki otroka veselijo, da bo v septembru čim manj sprememb.

Predstavitve izbirnih predmetov

Predmete, ki se izvajajo v šolskem letu 2023/24, najdete v šolskem rokovniku.

OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

OBISKOVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (objava 5. 2. 2020)

Dragi učenci, spoštovani starši!

Neobvezni izbirni predmeti so neobvezni, torej jih ni nujno izbrati. Ko pa se učenec za predmet odloči, ga mora obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Odsotnost učenca od pouka tega predmeta so starši dolžni opravičiti tako kot odsotnost od učnih ur obveznega dela programa.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. Po 30. septembru menjava ni več mogoča.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 6. ali 7. uro.

Zakon o osnovni šoli govori o neobveznih predmetih v 20. in 20. a členu:

20. člen (razširjeni program)

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.

20. a člen (neobvezni izbirni predmet)

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2024/2025 bo OŠ Gradec ponudila v 1. razredu neobvezni izbirni predmet angleščina, v 4., 5. in 6. razredu pa neobvezne izbirne predmete, glede na ustrezne pogoje za izvedbo ter rezultate poizvedovale ankete, ki jo bomo med učenci izvedli v mesecu aprilu. Učenci bodo imeli možnost izbirati med neobveznimi izbirnimi predmeti računalništvo, umetnost, tehnika, šport in nemščina.

Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku neobveznih izbirnih predmetov je 28 učencev. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta prvega tujega jezika v 1. razredu se oblikuje za najmanj 8 učencev. Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev. Šola oblikuje učno skupino za pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za najmanj 8 učencev, če je to edina učna skupina. Učna skupina za izvajanje neobveznega izbirnega predmeta šport in neobveznega izbirnega predmeta tehnika se deli, če je v njej 21 ali več učencev.
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

Šolsko leto 2023/2024 

MATIČNA ŠOLA

INTERESNE DEJAVNOSTI (1. – 5. razred) 

Zaporedna številka

INTERESNA DEJAVNOST

IZVAJALEC

RAZRED

DAN, URA

1.

Pohodništvo

Špela Kovič

1.- 2.

sobota, popoldan

2. 

Logična pošast

Iris Zajc Logar

1. -2.

sreda, 7. ura

3.

Bralne urice

Jona Brodar

1.

po dogovoru, predura

4. 

OPZ

Nives Koželj

1.

2. in 3.

torek, 5. ura

sreda, 6. ura

5.

Športne igre

Karin Debevec

2.

ponedeljek, 7. ura

6.

Mali dramski krožek

Karin Kovačič

Iris Zajc Logar

1.-3.

četrtek, 6. in 7. ura

7.

Nemščina

Barbara Toš

1.-3.

po dogovoru

8.

Angleška bralna značka

Špela Hribar Maglič

2. in 3.

ponedeljek, 6. ura

9.

Ročne spretnosti

Špela Kovič

1.-3.

torek, po 14. uri

10.

Premagajmo logično pošast

Ines Štaut

3.

sreda, 6. ura

11.

Šah

Tatjana Gombač

1.-5.

torek in četrtek, 6. ura

12. 

Pohodništvo

Maja Bregar

3.-5.

sobota, popoldan

13.

Lepopis

Suzana Mežnaršič

3.-5.

po dogovoru

14. 

OPZ

Judita Nemeček

4. in 5.

ponedeljek, 6. ura

15. 

Prometni krožek

Anita Kušar

 

5. a

5. b

ponedeljek, torek, 7.30-7.55

četrtek, petek, 7.30-7.55

16.

Kolesarski krožek

Judita Nemeček

5.

po dogovoru

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

INTERESNE DEJAVNOSTI (6.- 9. razred)

Zaporedna številka INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED DAN, URA
1. Mladi in gore Maja Bregar 6.-9. petek, 6. in 7. ura
2. Prva pomoč Ines Štaut 7.-9. torek, 6. ura oz. po dogovoru
3. Logika Astrid Žibert 6.-9. tečajna oblika pred tekmovanjem
4. Matematični krožek Tina Hojnik 6.-9. sreda, 6. ura oz. po dogovoru
5. Ljubim naravo Marijana Sebastijan 6.-9. sreda, 6. ura
6. Izdelki iz lesa Damjan Grobljar 6.-9. sreda, 6. in 7. ura/B teden
7. Odbojka/učenci Srečko Somrak 7.-9. petek, 6. in 7. ura
8. Glasbena olimpijada Ana Tori 7.-9. sreda, 7. ura
9. Naravoslovno-tehnični krožek Gorazd Šantej 7. -9. ponedeljek, sreda, 6. ura oz. po dogovoru
10. Valeta Jona Brodar 9. po dogovoru
11. To sem jaz

Iza Ustar

Katarina Poglajen

6.-9. četrtek, 6. in 7. ura
12. Geografski krožek Vesna Vilčnik 6.-9. sreda, 6. ura
13. Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Špela Marolt 7.-9. po dogovoru
14. MPZ Ana Tori 6.-9.

četrtek, 6. in 7. ura

sreda, 6. ura

15. Escape CLASSroom Astrid Žibert, Tjaša L. Novak 6.-9. srede, petki, po dogovoru
16. ABZ Tjaša L. Novak 6., 8. in 9. po dogovoru
17, Raziskujem Evropo Tjaša l. Novak 8. po dogovoru
18. Uporabna umetnost Katja Gospeti, Maja Godec 6.-9. po doovoru
19. ABZ Lejla Dorić 7.-9. po dogovoru
20. Odbojka/učenke Petra Kobe 8.-9. petek, 6. in 7. ura oz. po dogovoru
21. Dramski krožek Nina Podkrajšek 6. torek, 6. in 7. ura
22. Mi.prostovoljci.si Aleksandra Krnc 6.-9. po dogovoru
23. Gledališki krožek Aleksandra Krnc PS po dogovoru

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

POŠ VAČE

INTERESNE DEJAVNOSTI (1. – 9. razred)

Zaporedna številka INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED DAN, URA
1. Otroški pevski zbor Tinkara Vretič, Aleksandra Štrus

1. – 3.

4. – 5.

 

torek, 6. ura

2. Kolesarski krožek  Aleksandra Štrus 5. po dogovoru
3. Dramski krožek  Barbara Kodrman po dogovoru
4. Dramski krožek Nuška Mlekuž po dogovoru
5. Ang. bralna značka Irena Kokalj 4. – 9. po dogovoru
6. Yes We Can Irena Kokalj 6. – 9. četrtek ali petek, 6. ura
7. Mladinski pevski zbor Ana Tori 6. – 9. torek, 6. in 7. ura
8. Matematični krožek Tina Hojnik 6. – 9. po dogovoru
9. Fizikalne naloge  Damjan Grobljar 8. – 9. po dogovoru
10. Šah za začetnike Mateja Troha 1. – 3. petek, 6. ura
11. Nemščina Mateja Troha 5. – 6. četrtek, po dogovoru
12. Slovenska bralna značka Bernarda Imperl 6. – 9. po dogovoru
13. Prvi kuharski koraki Aleksandra Štrus 5. sreda, 6. in 7. ura na 14 dni

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

POŠ KRESNICE

INTERESNE DEJAVNOSTI (1. – 5. razred)

Zaporedna številka INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED DAN, URA
1. Ustvarjalni gib Tina Koščak 1. – 5 ponedeljek, 6. ura
2. Bralne urice Janja Hostnik 1. – 3. ponedeljek, 6. ura
3. Pohodništvo Špela Lajovic 1. – 5. sobota, popoldan
4. Otroški pevski zbor Špela Lajovic 1. – 5. torek, 6. in 7. ura
5. Angleška bralna značka Nika Koprivnikar 2. – 3. po dogovoru
6. Vesela šola Manja Razoršek 4. – 5. po dogovoru
7. Prometni krožek Renata Guna 4. po dogovoru
8. Brihtne glavce Mojca Vidic 1. – 2. četrtek, 7. ura oziroma po dogovoru
9. Možgančkanje Renata Guna 4. – 5. po dogovoru

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

POŠ HOTIČ

INTERESNE DEJAVNOSTI (1. – 5. razred)

Zaporedna številka INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED DAN, URA
1. Bralne urice Andreja Bregar Rop 1. ponedeljek, 5. ura
2. Planinski krožek Maruša Krnc 1. – 5. sobota, popoldne
3. Dramski krožek Špela Mahkovec 3. – 5. po dogovoru
4. Dramski krožek Nika Koprivnikar 1. – 2. po dogovoru
5. Prometni krožek Irma Nemec Bric 4. po dogovoru
6. Otroški pevski zbor Nika Koprivnikar 1. – 5. ponedeljek in sreda, 6. ura
7. Nemščina Mateja Troha 1. – 5. torek, 7. ura

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

POŠ JEVNICA

INTERESNE DEJAVNOSTI (1. – 5. razred)

Zaporedna številka INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC RAZRED DAN, URA
1. Bralni prijatelj Alenka Zapušek 1. – 5 petek, 5. ura
2. Šah Julija Bric 1. – 5. petek, 6. ura
3. Berem z Lindo Maja Bregar 1. – 5. sreda, 7. ura
4. Planinski krožek Nuška Štros 1. – 5. sobota, popoldne
5. Športni krožek Nuška Štros 1. – 5. po dogovoru
6. Otroški pevski zbor Julija Bric 1. – 5. torek, 6. in 7. ura
7. Ročne spretnosti Barbara Dular 3. – 5. četrtek, 6. in 7. ura
8. Možgančkanje Nuška Štros 3. po dogovoru
9. Prometni krožek Nuška Štros 4. – 5. sreda, 6. ura
10. Za bistre glavce Maja Lenart 4. – 5. po dogovoru

OPOMBA: Posamezna interesna dejavnost se bo izvajala, če bo prijavljeno zadostno število učencev.

 

 

 

 

Ime in priimek E-naslov
Janja Amršek janja.amrsek@osgradec.si
Matej Bajde matej.bajde@osgradec.si
Maja Bregar maja.bregar@osgradec.si
Andreja Bregar Rop andreja.bregar-rop@osgradec.si
Nataša Brezovšček natasa.brezovscek@osgradec.si
Karin Debevec karin.debevec@osgradec.si
Barbara Dular barbara.dular@osgradec.si
Marinka Eltrin marinka.eltrin@osgradec.si
Tatjana Gombač tatjana.gombac@osgradec.si
Mateja Gorše mateja.gorse@osgradec.si
Marija Grabnar marija.grabnar@osgradec.si
Jernej Grdun jernej.grdun@osgradec.si
Damjan Grobljar damjan.grobljar@osgradec.si
Tina Hojnik tina.hojnik@osgradec.si
Špela Hribar Maglić spela.hribar-maglic@osgradec.si
Bernarda Imperl bernarda.imperl@osgradec.si
Jana Isoski jana.isoski@osgradec.si
Anja Knežević anja.knezevic@osgradec.si
Petra Kobe petra.kobe@osgradec.si
Barbara Kodrman barbara.kodrman@osgradec.si
Darija Kokalj darija.kokalj@osgradec.si
Irena Kokalj irena.kokalj@osgradec.si
Bojana Kotar bojana.kotar@osgradec.si
Katja Kotar katja.kotar@osgradec.si
Špela Kovič spela.kovic@osgradec.si
Nives Koželj nives.kozelj@osgradec.si
Aleksandra Krnc aleksandra.krnc@osgradec.si
Maruša Krnc marusa.krnc@osgradec.si
Anita Kušar anita.kusar@osgradec.si
Špela Lajovic spela.lajovic@osgradec.si
Tjaša Lemut Novak tjasa.lemut-novak@osgradec.si
Maja Lenart maja.lenart@osgradec.si
Špela Mahkovec spela.mahkovec@osgradec.si
Dajana Maurič dajana.mauric@osgradec.si
Suzana Mežnaršič suzana.meznarsic@osgradec.si
Anita Mikša anita.miksa@osgradec.si
Anita Mirjanić anita.mirjanic@osgradec.si
Nuška Mlekuž nuska.mlekuz@osgradec.si
Marija Mohar marija.mohar@osgradec.si
Irma Nemec Bric irma.nemec-bric@osgradec.si
Judita Nemeček judita.nemecek@osgradec.si
Urška Pišek urska.pisek@osgradec.si
Alenka Planinšek alenka.planinsek@osgradec.si
Katarina Poglajen katarina.poglajen@osgradec.si
Dunja Požaršek dunja.pozarsek@osgradec.si
Marijana Sebastijan marijana.sebastijan@osgradec.si
Andrejka Setničar andrejka.setnicar@osgradec.si
Saša Setničar Jere sasa.setnicar-jere@osgradec.si
Stanislava Sirk stanislava.sirk@osgradec.si
Srečko Somrak srecko.somrak@osgradec.si
Ines Štaut ines.staut@osgradec.si
Nuška Štros nuska.stros@osgradec.si
Aleksandra Štrus aleksandra.strus@osgradec.si
Damjan Štrus damjan.strus@osgradec.si
Ana Tori ana.tori@osgradec.si
Mateja Troha mateja.troha@osgradec.si
Tanja Vesel tanja.vesel@osgradec.si
Alenka Zupančič alenka.zupancic@osgradec.si
Astrid Žibert astrid.zibert@osgradec.si
Maja Žibert maja.zibert@osgradec.si
Marjeta Žagar Rupar marjeta.zagar-rupar@osgradec.si
Doris Ravšl doris.ravsl@gmail.com
Mojca Vidic mojca.vidic@osgradec.si
Iza Ustar iza.ustar@osgradec.si
Nina Podkrajšek nina.podkrajsek@osgradec.si
Barbara Toš barbara.tos@osgradec.si
Karin Brodar karin.brodar@osgradec.si
Julija Bric julija.bric@osgradec.si
Janja Hostnik janja.hostnik@osgradec.si
Iris Zajc Logar iris.zajc-logar@osgradec.si
Manja Razoršek manja.razorsek@osgradec.si
Nika Koprivnikar nika.koprivnikar@osgradec.si
Jona Brodar jona.brodar@osgradec.si
Tinkara Vretič tinkara.vretic@osgradec.si
Lea Klobčar lea.klobcar@osgradec.si
Gorazd Šantej gorazd.santej@osgradec.si
Špela Marolt spela.marolt@osgradec.si
Tina Koščak koscak.tina@osgradec.si
Polona Reberšek Božič polona.rebersek-bozic@osgradec.si
Vesna Vilčnik vesna.vilcnik@osgradec.si
Alenka Zapušek alenka.zapusek@osgradec.si
Nik Potokar nik.potokar@osgradec.si
Lejla Dorić lejla.doric@osgradec.si
Anja Podojsteršek anja.podojstersek@osgradec.si
Alenka Petek alenka.petek@osgradec.si
Katja Gospeti katja.gospeti@osgradec.si
Urša Zupanec Lomšek ursa.zupanec@osgradec.si
Tatjana Razoršek tatjana.razorsek@osgradec.si
Suzana Požes suzana.pozes@osgradec.si
Bojana Lubarda bojana.lubarda@osgradec.si
Renata Guna renata.guna@osgradec.si
Barbara Kunc Rašetarević barbara.kunc-rasetarevic@osgradec.si
Marko Lisec marko.lisec@osgradec.si
Ema Krebs ema.krebs@osgradec.si

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Gradec
Bevkova ulica 3
1270 Litija

telefon: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo@osgradec.si

domača spletna stran: https://www.osgradec.si/

 

Katalog je sprejel: Damjan Štrus, ravnatelj

Datum zadnje spremembe kataloga: 14. marec 2019

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Marjeta Žagar Rupar, magistrica psihologije, DM svetovalne delavke in učiteljice dodatne strokovne pomoči

Ulica Luke Svetca 7
1270 Litija
Tel: (01) 897 33 08
e-naslov: marjeta.zagar-rupar@osgradec.si

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Renata Fele, tajnik VIZ VI
Bevkova 3
1270 Litija

Tel: 01 897 33 00

e-naslov: tajnistvo@osgradec.si

Opis dostopa do informacij javnega značaja

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih Osnovne šole Gradec po predhodnem dogovoru v času uradnih ur, to je vsak delovni dan med 7.00 in 14.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponovne uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

Organigram
Seznam organizacijskih enot
Matična šola

Bevkova ulica 3,
1270 Litija

telefon:
01 897 33 00

e-naslov:
tajnistvo@osgradec.si

Podružnična šola VAČE

Vače 24,
1252 Vače

telefon:
01 897 33 15

vodja:
Jernej GRDUN

Podružnična šola HOTIČ

Zg. Hotič 6,
1270 Litija

telefon:
01 897 33 20

vodja:
Mateja GORŠE

Podružnična šola KRESNICE

Kresnice 26 a,
1281 Kresnice

telefon:
01 897 33 22

vodja:
Manja RAZORŠEK

Podružnična šola JEVNICA

Jevnica 33,
1281 Kresnice

telefon:
01 897 33 24

vodja:
Maja LENART

Seznam glavnih predpisov

1.    Državni predpisi:

 1.  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
 2.  Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
 3.  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 4.  Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
 5.  Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva
 6.  Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

2.    Predpisi lokalne skupnosti:

 1. Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija

3.    Interni akti (dostopni so v pisarni ravnatelja v tiskani obliki):

 1.  Katalog informacij javnega značaja
 2.  Odločba vpis v razvid
 3.  Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest  (opis delovnih mest)
 4.  Izjava o varnosti z oceno tveganja
 5.  Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Gradec
 6.  Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zavodu
 7.  Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva na Osnovni šoli Gradec
 8.  Požarni red
 9.  Poslovnik o delu sveta zavoda
 10.  Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda
 11.  Poslovnik Sveta staršev OŠ Gradec
 12.  Hišni red
 13.  Šolska pravila
 14.  Pravila šolske prehrane
 15.  Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 16.  Pravilnik o podelitvi pohval
 17.  Pravilnik o podelitvi priznanj
 18.  Prometno varnostni načrt OŠ Gradec
 19.  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 20.  Pravilnik o računovodstvu
 21.  Pravila o nabavljanju
 22.  Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 23.  Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev
 24.  Pravilnik o financiranju šole v naravi
 25.  Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti
 26.  Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo   skupine otrok
 27.  Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
 28.  Promocija zdravja
 29.  Vzgojni načrt OŠ Gradec
 30.  Potrdilo  ključev za zunanja vrata
 31.  Sklep o razveljavitvi Pravilnika o odgovornosti in pravil o povračilu potnih stroškov (+ Pravilnik o odgovornosti in Pravila o povračilu potnih stroškov)
 32. Vzpostavitev notranje poti za prijavo
Upravni postopki in storitve
 1. Postopki iz 60. a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, s prestopom, prešolanjem, z odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)
 2. Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka
 3. Postopki javnega naročanja
 4. Javni natečaji za zaposlitev
 5. Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja
 6. Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Organ ne upravlja javnih evidenc.

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (skupaj z metapodatkovnimi opisi)

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih staršev

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, vezanih na listine in vzgojne ukrepe

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

področje (šifrant)

izobraževanje

opis vsebine

zbirka osebnih podatkov učencev, vpisanih v osnovno šolo, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

pravne podlage (SOP)

1996-01-0570

ključne besede (deskriptorji Eurovoc SLO)

osnovnošolsko izobraževanje

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

tiskano vodenje evidenc in ročno vpisovanje podatkov

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Naziv zbirke podatkov

Evidence s področja dela in socialne varnosti

področje (šifrant)

zaposlovanje

opis vsebine

zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev, ki jih organ vodi kot delodajalec

pravne podlage (SOP)

2006-01-1768

ključne besede (deskriptorji EUROVOC)

delodajalec, delojemalec

območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo

Občina Litija

dostopnost podatkov (šifrant)

podatki niso javno dostopni

posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo

/

pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo

/

internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov

/

internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika)

/

datum nastanka

1. september 2018

pogostnost osveževanja podatkov (šifrant)

po potrebi

oblika zapisa (format)

elektronsko in tiskano vodenje evidenc

jezik zapisa (ISO 639-2)

slv

opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave

ni povezave

oseba, odgovorna za objavo

/

Izjava o dostopnosti

Osnovna šola Gradec se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.osgradec.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.osgradec.si

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa in velikosti pisav,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.osgradec.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Manj dostopne vsebine (splošno):

Dostopnost spletišča www.osgradec.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Pri večini grafičnih elementov je omogočena ustrezna besedilna alternativa, kljub temu pa se lahko zgodi, da kakšen grafični element (ikone ipd.) še ni opremljen z ustrezno alternativo. Tudi ti bodo v bližnji prihodnosti opremljeni z ustreznimi alternativami.

Nekateri dokumenti so kot priponke objavljeni v PDF in Word formatih, ki za uporabnike bralnika zaslona niso v celoti dostopni.

Nekatere kompleksnejše tabele se tudi z uporabo vtičnika ne povečajo. To težavo bomo v kratkem odpravili.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 21. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 21. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.osgradec.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@osgradec.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan, in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si

URNIK

ORGANI UPRAVLJANJA

SVET ZAVODA

Dostopnost