Namenitev do 0,3 % dohodnine v naš šolski sklad

DAVČNA ŠTEVILKA : 42070651

Šolski sklad Osnovne šole Gradec ima možnost tudi z letom 2023 pridobivati finančna sredstva z delom dohodnine in sicer do višine 0,3 % vaše dohodnine.

V kolikor nam namenite svoj del dohodnine, to za Vas ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, naš sklad pa obogatite z Vašim prispevkom.

Namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini, po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 1 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. V skladu s 135. členom ZOFVI-ja, je lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije posameznega zavezanca tudi šolski sklad šole ali vrtca. Razliko do 1% pa lahko namenite še ostalim upravičencem (npr. društva, dobrodelne organizacije, ipd).

V lanskem letu, ko je bila ponovno možnost namenitve dela dohodnine šolskim skladom, smo  bili z Vašo pomočjo uspešni in smo ponovno oplemenitili naš šolski sklad in uspešno financirali dejavnosti ter potrebe učencev Osnovne šole Gradec, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz šolskega sklada se pridobivajo na več načinov, namenitev dela dohodnine je med pomembnejši v višini prejetih sredstev. Sredstva se nato porabljajo po pomembnosti:

  • POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM,
  • POMOČ NADARJENIM UČENCEM (tekmovanje, prevozi),
  • SOFINACIRANJE IZLETOV, TABOROV, ŠOLE V NARAVI,
  • PREVOZI (ZD, predstave, športni dnevi),
  • SOFINANCIRANJE ŠOLSKIH PROJEKTOV.

Trudimo se, da bi imeli vsi otroci enake možnosti in da so za čim manj prikrajšani.

1. NAČIN: fizični obrazec

VNOS PODATKOV

Na obrazec napišete Vaše ime, davčno številko in e-mail naslov/telefonsko številko.

ŽELJEN ODSTOTEK DOHODNINE

Vpišite željen odstotek namenjene dohodnine (0,1%, 0,2% ali 0,3%).

ODDAJA OBRAZCA

Obrazec naj vaš otrok vrne razredničarki. Na šoli bomo poskrbeli, da bodo obrazci poslani na pristojen davčni urad.

2. NAČIN: elektronska oddaja obrazca

Na tem spletnem naslovu lahko oddate obrazec tudi elektronsko preko portala eDavki, pri čemer vpišete pod »naziv upravičenca« davčno številko šole 42070651 . Dodatna navodila za izpolnjevanje obrazca so objavljena TUKAJ.

POMEMBNO: obrazec je potrebno poslati na pristojni davčni urad najkasneje do 31. 12. 2023 (če želite, da velja že za leto 2023) in velja do preklica. Starši, ki ste že lansko leto oddali obrazce, in ne želite ničesar spreminjati, ni potrebno ponovno oddajati obrazcev, ker veljajo do preklica.

Več informacij dobite tudi preko spletne strani na FURS-u, in sicer na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-11-21-donacije-dohodnine-solskemu-skladu-in-skladu-vrtca/

Za Vašo pomoč se vam najlepše zahvaljujemo v imenu vseh otrok, katerim bodo vaši prispevki pomagali in  v imenu upravnega odbora šolskega sklada OŠ Gradec.

Dostopnost